Refundacja zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas drugich.

Data dodania: 2010-07-21

Wymagane dokumenty
• Wniosek (do pobrania ze strony Gimnazjum nr 60- zakładka informator)
• Wniosek zawierający świadczenie o sytuacji rodzinnej;
• W przypadku korzystania z zasiłku stałego lub okresowego wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić zaświadczenie o wysokości świadczeń
• Zaświadczenie o wysokości dochodów
• W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów;
• W przypadku przekroczenia dochodów należy do wniosku dołączyć uzasadnienie;
Miejsce złożenia dokumentów
• Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły. Przyjmowana będzie tylko kompletna dokumentacja.
• Zgodnie z § 3.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników termin składania wniosków ustala Prezydent Miasta. Wnioski w roku szkolnym 2010/2011 należy składać w terminie do 10 września 2010r.
Termin i sposób załatwienia
• Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
• Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania stypendiów i przekazuję ją do Prezydenta Miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły.
• Po otrzymaniu listy uczniów Prezydent Miasta przekazuje dyrektorom szkół informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w związku z przekroczeniem dochodu. Dyrektor szkoły po otrzymaniu powyższej informacji podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.
• Prezydent Miasta przekazuje przyznane środki na zakup podręczników na rachunek bankowy szkoły.
• Dyrektor szkoły po przedstawieniu dowodu zakupu, zwraca koszty kupna podręczników do wysokości dofinansowania. W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu.
Kwota refundacji 310 zł. – tylko i wyłącznie dla uczniów klas drugich gimnazjum.


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
• Rodzice;
• Opiekun prawny;
• Rodzina zastępcza;
• Za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych wniosek może złożyć: nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.
KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
• Dofinansowanie zakupu podręczników przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Np. Jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu wrześniu przedstawia dochody rodziny za miesiąc sierpień.
• Kwota dochodu uprawniająca do przyznania dofinansowania nie może być wyższa niż 351 zł netto na osobę w rodzinie.
• W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny. Należy pamiętać, że dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są np. świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, alimenty płacone zgodnie z wyrokiem. W przypadku kiedy członek naszej rodziny płaci alimenty na osobę z poza rodziny to płaconą kwotę alimentów odejmujemy od dochodu rodziny.
• Obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z którą ,,Rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące".
• Możliwe jest przyznanie dofinansowania na zakup podręczników również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Należy pamiętać, że do wniosku musi być dołączone uzasadnienie.
• Dofinansowaniem przy przekroczeniu dochodu nie może być objęte więcej niż 10% ogólnej liczby uczniów II klasy gimnazjum w danej gminie.